Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mundér-Apostag Kft. és a www.munder.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre.

 

 

 

1. Cégadatok

 

Cégnév:                             Mundér-Apostag Korlátolt Felelősségű Társaság

 
 

Ügyvezető igazgató:             Valaczka János

 

Székhely:                           6088. Apostag Duna u. 2/b

 

Adószám:                          12476853-2-03

 

Közösségi adószám:           HU12476853

 
 

Cégjegyzékszám:                03-09-108256

 

Statisztikai számjel:             12476853-4642-113-03

 
 

Szerződés nyelve:               magyar

 

Elektronikus elérhetőség:     info@munder.hu

 

Telefonos elérhetőség:        +36-78/428-431, +36-30/632-6887

 

 

 

2. Vevőszolgálat

 

Vevőszolgálatunkat a info@munder.hu email címen, az 6088. Apostag Vasút u.28. címen, a +36-78/428-431-es telefonszámon, vagy a +36-78/428-431-es faxszámon érheti el keddtől péntekig 10:00 – 17:00 óra között.

 

 

 

3. Kiemelt rendelkezések

 

ÁSZF hatálya a www.munder.hu címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi termékre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

 

A www.munder.hu címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Mundér-Apostag Kft. valamennyi adás-vételi ügylethez egyedi szerződés azonosítót (rendelésszám, számlaszám) rendel, amely útján a szerződéseket iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés alapján biztosítjuk.

 

A www.munder.hu címen elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező jelleggel elfogadja.

 

 

 

4. Vásárláshoz kapcsolódó általános szabályok

 

A leadott megrendelést vagy átutalással, vagy a csomag kézhezvételekor, utánvétellel, a kézbesítőnek, vagy személyesen az üzletünkben (6088. Apostag Vasút u. 28.) készpénzben lehet kifizetni. A vételár mindig a megrendelt áru mellett feltüntetett fogyasztói ár, amely tartalmazza az áfa-t. Kivéve ha Ön rendelkezik EU közösségi adószámmal. Ebben az esetben a kiállított számla áfa mentes, és Ön a saját országában, az ottani áfát köteles megfizetni a megrendelt termékek után.

 

A www.munder.hu webáruházban csak előzetes regisztráció után van lehetősége vásárolni. A megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve bármely egyéb, ebből adódó problémáért, hibáért nem tudunk felelősséget vállalni. A Mundér-Apostag Kft-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Mundér-Apostag Kft-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására a „Belépés” menüpontban van lehetőség.

 

A vásárláshoz szükséges technikai lépések sorozatáról a „Vásárlás menete / Szállitási feltételek” menüpont alatt tájékozódhat.

 

A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A megrendeléseket iktatjuk. Regisztrált vásárlóink folyamatban lévő, és már teljesített rendeléseiket a számukra fenntartott, jelszóval védett fiókjukban bármikor nyomon követhetik.

 

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költségről az „Szállítási feltételek” menüpont alatt tájékozódhat.

 

Amennyiben a Mundér-Apostag Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére (különös tekintettel, de nem kizárólagosan a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra), akkor a Mundér-Apostag Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelést követően felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

Ha a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen probléma lép fel (pl. készlet nyilvántartási hibák), vevőszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben, és tájékoztatja a problémáról és a lehetséges megoldásokról.

 

Elképzelhető, hogy technikai vagy készletnyilvántartási okból olyan termék jelenik meg a webáruházban, ami a valóságban nincs készleten. Ezért javasoljuk, hogy mielőtt egy termékért az üzletbe látogatna, érdeklődjön telefonos elérhetőségeinken. Az összes ilyen jellegű kellemetlenségért elnézését kérjük.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi ellenőrizhetősége érdekében tároljuk. Az adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi Szabályzat ( Adatvédelmi nyilatkozat) tartalmazza.

 

A rendelések kézbesítési ideje maximum 7 munkanap.

 

 

 

5. Panaszkezelés

 

Amennyiben a vevőszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk a info@munder.hu e-mail címre, vagy küldje el a Mundér-Apostag Kft., 6088 Apostag Duna u. 2/b. alatti címre.

 

A Mundér-Apostag Kft. üzletében (6088. Apostag Vasút u. 28.) lehetőség van személyes panaszbejelentésre, azonban a panasz azonnali kivizsgálása nem feltétlenül biztosított.

 

A Mundér-Apostag Kft. a panaszra legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

 

A Mundér-Apostag Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

 

Amennyiben a Mundér-Apostag Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228.

 

Tel.: 76/501-525, 76/501-532

 

e-mail:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

ügyfélszolgálat:hétfő-kedd-szerda 09:00 – 12:00 óra között

 

Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

Online vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 

 

6. Elállás joga

 

A fogyasztót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási, vagy ha a teljesítés már megkezdődött, úgy felmondási jog illeti meg.

 

A fogyasztó az elállási (felmondási) jogot terméknek (ha az egyidejűleg megrendelt több termék kiszállítására nem egyidejűleg kerül sor: az utoljára kiszállított terméknek) az átvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

Az elállásra vonatkozó nyilatkozatot a vevőszolgálat részére kell megküldeni e-mailben, telefaxon, vagy postai úton. Elállás esetén kérjük az elállási nyilatkozatot kitölteni, és a termékkel együtt visszaküldeni a Vevőszolgálat címére. A termék beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint a terméket az eredeti számlával együtt küldje vissza. Elálláskor a termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli, de ezen kívül semmilyen más költsége nem keletkezik.

 

Elállás esetén a terméket az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül kell visszaküldenie a Mundér-Apostag Kft. részére. A Mundér-Apostag Kft. ugyanezen határidőn belül fizeti vissza a termék árát, feltéve, hogy a visszaküldött termék a Mundér-Apostag Kft. részére megérkezett, vagy a megrendelő a termék visszaküldését minden kétséget kizáróan igazolta.

 

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatni a vevőszolgálat címére. A Mundér-Apostag Kft. kizárólag új állapotú (használatlan, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a terméket visszavenni és a vételárat megtéríteni. A postán keresztül visszaküldött árut munkatársunk személyesen ellenőrzi. A vásárló felelősséggel tartozik azért, ha a visszaküldött termékben a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés áll be.

 

Az elállás joga nem áll fenn a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározott esetekre, így különösen:

 

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

e) melyek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, illetve a csomagolás megbontásával, használatba vétellel már nem lehet újként értékesíteni. Ilyen termékek például:

 

– a ruházati- és lábbeli ápolószerek, gázpalackok, kozmetikai termékek, csomagolt italporok, élelmiszerek.

 

– a személyes biztonságot szolgáló, egyéni védőeszköznek minősülő termékek, mint például karabinerek, beülő hevederek, biztosító eszközök, egyéb magasból való lezuhanás ellen védő egyéni védőeszközök.

 

Kérjük, hogy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt mindenképp ellenőrizze! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

 

Kérjük, hogy a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizze. Ha valamilyen hiányt tapasztal a csomag tartalmában a mellékelt számlához képest azonnal közölje velünk. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot és az eredeti számlát. Kiszállítás utáni 3 munkanapot követően, hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

Amennyiben a szállító többszöri próbálkozásra sem tudja kézbesíteni a csomagot, és a csomag meg nem érkezését ügyfélszolgálatunkon jelzi a megrendelő, a postaköltség felszámításával újra kipostázzuk a csomagot. Amennyiben egy címről több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, a megrendelést a Mundér-Apostag Kft. törli, és a továbbiakban csak előre fizetés esetén küldi ki a megrendelt árut.

 

Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre. Amennyiben a termékről felbontás után a postai kézbesítő jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.

 

 

 

7. Termék kicserélése

 

Amennyiben a lenti kellékszavatosság, termékszavatosság, illetve jótállás alapján a termék cseréjét igényli, kérjük, hogy a terméket használatlanul, lehetőleg sérülésmentes csomagolásban küldje vissza.

 

Termék cseréje esetén, a Termékcsere nyilatkozat kitöltve kérjük visszaküldeni a vevőszolgálat részére. Írja be a cserébe kért termék nevét, méretét és színét. Kérjük, hogy az eredeti számlát mindig küldje vissza a kicserélni kívánt áruval együtt.

 

Abban az esetben, ha a visszáru feldolgozásakor cseretermék nem áll rendelkezésre, úgy a termék vételárát postázzuk, illetve átutaljuk a megadott bankszámlaszámra.

 

 

 

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás (garancia)

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet kellékszavatossági joggal?

 

A Mundér-Apostag Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg kellékszavatossági igénye alapján?

 

Az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Mundér-Apostag Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását, vagy a hibát a Mundér-Apostag Kft. költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – ha a Mundér-Apostag Kft. a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt nem lehet elállni a szerződéstől. A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Mundér-Apostag Kft. adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni kell a Mundér-Apostag Kft-vel. Fontos tudni azonban, hogy az áru átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők.

 

Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

 

Az áru átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a Mundér-Apostag Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már azt is bizonyítani kell, hogy a termék hibája már az átvétel időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet termékszavatossági joggal?

 

A leszállított termék hibája esetén termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a termékszavatossági igényét?

 

A termék forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság megszűnik.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a termékszavatossági igényt?

 

Termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

 

Fontos tudni, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

Jótállás (Garancia)

 

Milyen esetben élhet jótállási joggal?

 

Hibás teljesítés esetén a Mundér-Apostag Kft. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a jótállásra köteles, amennyiben a termék a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek valamelyikének minősül.

 

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás időtartama alatt a Mundér-Apostag Kft. a fenti jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett.

 

A jótállás időtartama 1 év.

 

Mikor mentesül a Mundér-Apostag Kft. a jótállási kötelezettsége alól?

 

Csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Fontos tudni, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

 

 

9. ÁSZF hatálya

 

Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A Mundér-Apostag Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

 

 

 

10. Vonatkozó jogszabályok

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 

- 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

 

- 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

- 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról

 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

- 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól